Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP)

Araştıran, sorgulayan, uygulayan, üreten bilim insanları yetiştiriyoruz.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP) dört yıllık bir lise programıdır. BİY Programının müfredatı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış ve üniversitelerin iş birliği ile yürütülmektedir.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programının amaçları;
- Bilimi teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkilendirmek
- Bilimsel araştırma için gerekli olan becerileri, stratejileri ve alışkanlıkları geliştirmek
- Temel bilimlerde gereksinim duyulan nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek
- Bilimsel çalışmalara ilgi duyan yetenekli öğrencileri yükseköğrenime hazırlamak

Bilim İnsanı Yetiştirme Programını tamamlayan öğrenciler;
Gözlem, sınıflama, tahmin, çıkarım yapma, iletişim ve ölçme gibi temel bilimsel süreç becerilerini,
Tablo oluşturma, grafik çizme, değişkenleri belirleme, değişkenler arasında ilişki kurma, kavramların formal tanımlarını ezberlemek yerine kendi tanımlarını oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, hipotez kurma, deney tasarlama, deney yapma, verileri kanıt göstererek yorumlama, daha fazla gözlem yapma ve gözlemleri sorgulama gibi bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerini
geliştirirler ve bu alanlarda yetkinlik kazanırlar.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programının felsefesi yeni ana maddeye dayanır;
1) Küresel ve toplumsal sorunlara çözüm
2) Bilimsel araştırma yürütme ve raporlama becerisi
3) Demokratik sınıf ortamı
4) Problem çözme becerisi
5) Keşfederek öğrenme
6) İşbirlikli öğrenme
7) Anlamlı öğrenme
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP) amaçları ve öğrenci profili doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenen yetkinlikler;
Bilim Okuryazarlığı
Öğrencilerin bilim okuryazarı olabilmesi için öncelikle bilimsel bilginin nasıl yapılandırıldığını ve buna bağlı olarak bu bilginin kaynağını ve sınırlarını derinlemesine anlaması gerekir. Bilim okuryazarı olan bireyler, araştıran, sorgulayan, etik davranan, eleştirel düşünebilen, etkili kararlar verebilen, problemlerin farkında olup onları çözebilen, kendine güvenen, iş birliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenenlerdir. Bilim okuryazarlığının sadece matematiksel hesaplama becerisini değil kavramsal açıklamayı da gerektirdiğini bilir.
Matematik Okuryazarlığı
Matematik okuryazarlığı gerçek bağlamda verilen bir problemi matematiksel bir problem olarak kurgulama (formülasyon), matematiksel bilgi, işlem ve muhakeme ile matematiksel problem çözme (yürütme) ve elde edilen sonucun gerçek yaşama uygunluğuna karar verme (yorumlama/değerlendirme) boyutlarıyla ele alınmaktadır.
Dijital Okuryazarlık
Bireyler, internetten elde ettikleri bilgilerin doğruluğunu sorgulamalıdırlar. Farklı teknolojileri kullanarak güvenli internet kullanımını arttırmak, edinilen bilginin doğruluğu/yanlışlığı hakkında karar verebilme vb. becerilerine sahip olabilmek ya da geliştirebilmek için yapılan çalışmaların yanı sıra bireylerin karşılaştıkları problemleri çözmede dijital okuryazarlık becerileri önemlidir.
Yaşam ve Kariyer Yetkinlikleri
Yaşam ve kariyer yetkinlikleri çerçevesince geliştirilmesi hedeflenen beceriler şu şekildedir: Esneklik ve uyum sağlayabilirlik Üretkenlik Kişisel yönetim İşbirliği yaparak çalışma Liderlik Girişimcilik ve inovasyon Sosyal sorumluluk farkındalığı Hedef belirleme Etik değerlere uyma Zaman yönetimi
Bilim İnsanı Yetiştirme Programında (BİYP) Bilimin Yeri ve Hedefler
- Bilim okuryazarı olmak için gerekli becerileri edinme fırsatı yakalamaları,
- Bilimsel olgular, gerçekler, yasalar, tanımlar, kavramlar, kuramlar hakkında bilgi ve anlayışa sahip olmaları,
- Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ve sosyal problemlere yönelik çalışma ve tartışma ortamı bulabilmeleri,
- Çağdaş teknolojileri kullanarak, yeni bilgi üretebilmeleri ve proje hazırlayabilmeleri,
- Farklı bilgi ve kaynak türlerini değerlendirerek kullanabilmeleri,
- Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
- Bilimsel konulara karşı ilgili, bu alanlarda bilinçli, teknoloji olanaklarının farkında ve kendilerine güvenen vatandaşlar olarak yetişmeleri,
- Bilimsel yöntemin, diğer konularda ve gündelik yaşamdaki uygulamalarının faydalarını ve kısıtlamalarını tanımaları,
- Bilimi ilgilendiren kavramlara (doğruluk, tarafsızlık, bütünlük, sorgulama, girişkenlik, yenilikçilik, yaratıcılık) yönelik olumlu tutum geliştirmeleri
- Bilim ile ilgili sözcük dağarcığını, terimler dizgesini ve uluslararası ortak bilim dilini (semboller, nicelikler vs.) anlamaları ve bu konuda bilgi sahibi olmaları
- Çeşitli kaynaklardan edindikleri bilgiyi kendi düşüncelerini yansıtarak yorumlayabilmeleri ve sunmaları
- Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve sahip olduğu bilgi ile ilişkisini kurabilmeleri
- Sahip oldukları bilgi ve ilkeleri karşılaştıkları yeni durumlara uygulayabilmeleri,
- Olaylar, örnekler ve ilişkiler için kanıta dayanan açıklamalar yapmaları
- Deney yapmak için farklı parametreleri göz önünde bulundurarak geçerli planlamalar yapmaları
- Sonuçlara ulaşmak için verileri analiz etmeleri ve yorumlamaları
- Araştırma ve deney sonucunda elde ettikleri verinin niteliğini, değerlendirme yöntemlerini inceleyerek uygun önerilerde bulunmaları
- Araştırma ortamlarında gerekli güvenlik önlemleri almaları,
- Yerel ve küresel çevre ile ilgili bilinçlenmeleri ve çevrenin neden korunması gerektiği ile ilgili anlayış geliştirmeleri
- Bilişim teknolojilerinin, deneylere yardımcı olma ve deneysel, kuramsal sonuçları yorumlamada bir araç olarak kullanmaları
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP) daha detaylı bilgi ve başvuru için: +90 284 226 00 04 / [email protected]
Atatürk

Ansolon