Business and Technology Education Council Qualifications – BTEC

Akademik gerekliliklerin yanı sıra iş dünyasının beklentilerini de göz önünde bulunduran öğretim programları ortaokul ve lise düzeyinde Türkiye’de ilk kez TED Okulları’nda uygulanmaya başlanmıştır.
BTEC NEDİR?
Business and Technology Education Council Qualifications (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları) Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programları, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışına sahiptir.
Öğrencilerde yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri geliştirmeyi, onlara hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmayı ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir.
Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

TED Edirne Koleji’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanmaya başlayacak BTEC programı sayesinde öğrenciler,

• 25 sektörde 700’den fazla meslek alanı ve 1500 program içerisinden ilgilerine uygun alanlarda çalışma fırsatı,
• Yaptıkları çalışmalarla uluslararası düzeyde kabul gören “award, certificate, diploma” düzeylerinde “BTEC mesleki yeterlilik” belgeleri kazanma fırsatı,
• Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversitelerinde eğitim fırsatı,
• Mesleki uzmanlık alanında ve akademik anlamda ilerleme fırsatı bulurlar.

BTEC ile öğrenciler,

• içinde bulundukları mevcut eğitim sisteminde uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklenmekte,
• yükseköğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içeriklerle kazanmakta,
• 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında 1500 programdan faydalanma imkânı bulabilmekte,
• 21. yüzyıl genç neslinin farklı meslek alanlarını deneyecek olmalarından hareketle daha ortaokul ve lise düzeylerinde farklı disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını, yeterliklerini vb. görme fırsatını yakalamakta,
• yurt dışında öğrenim görmek istedikleri alanda yetişebilmekte,
• Türkiye’de üniversite giriş sisteminde beklenen değişikliğin gerçekleşmesi durumunda gitmek istedikleri üniversite ve bölümlere giriş sürecinde güçlenmektedir.

BTEC programları ile öğrencilerin,

• Araştırma
• Yaratıcı Düşünme
• İnovasyon
• Girişimcilik
• Eleştirel Düşünme
• Problem Çözme
• Bireysel Öğrenme
• Özgün Ürün Oluşturma
• İşbirliği
• Esneklik ve Uyum
• Planlama
• Sunum
• İletişim
• Risk Alma
• Öz Değerlendirme
• Öz Yönetim
• İş Alanına Özgü becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

BTEC programları 85 ülkede uygulanıyor. Yıllık ortalama 4 milyon öğrenci BTEC sertifikaları ve diplomaları almaya hak kazanıyor.

Yurt dışında BTEC programlarını uygulayan okullarda öğrencilerin

• ilgi alanları doğrultusunda daha bilinçli üniversite tercihi yaptıkları,
• meslek seçiminde bilinçlendikleri,
• okula duydukları aidiyetin arttığı,
• özgüvenlerinde artış olduğu,
• kendilerini değerlendirmeyi öğrendikleri görülmüştür.

BTEC 738 üniversite ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
• University of Oxford
• Yale University
• Middlesex University
• Colorado State University
• Oxford Brookes University
• University of Tampa
• Ryerson University
• Cardiff Metropolitan University
• Teesside University
• James Cook University
• Hong Kong University of Science and Technology
• Macquarie University vb
BTEC programları farklı alanlarda ve seviyelerde uygulanmaktadır. Bu programlar, ünitelerin yoğunluğuna ve ders saatlerine bağlı olarak çeşitli seviyelere ayrılmıştır. Programların içeriği seviye arttıkça zenginleşmekte, kredi sayısı artmakta ve uygulama süresi uzamaktadır. Her alan ve seviyede zorunlu ve seçmeli ünite sayısı, ünite içerikleri, değerlendirme ölçütleri ve puanlandırma sistemleri birbirinden farklılık göstermektedir.
Başlangıç, 1. Seviye ve 2. Seviye
Bu seviyedeki programların amacı, öğrencilere ileride sahip olacakları meslekler için gerekli olan başlangıç düzeyindeki yeterlikleri her seviyede artan içerikte kazandırmaktır. Bu seviyeler ortaokul ve lise öğrencileri için uygundur.
3. Seviye
Hayat boyu öğrenme mantığı içerisinde geliştirilen profesyonel programlar, mesleki gelişim ve uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu seviyelerdeki programların amacı, yükseköğretimde okuyan ve bir meslekte çalışan kişilere profesyonel yeterlikler kazandırmaktır.
4. 5. 6. ve 7. Seviye
Hayat boyu öğrenme mantığı içerisinde geliştirilen profesyonel programlar, mesleki gelişim ve uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu seviyelerdeki programların amacı, yükseköğretimde okuyan ve bir meslekte çalışan kişilere profesyonel yeterlikler kazandırmaktır.
TED Okullarında Uygulanan BTEC Programları*
TED Okullarında, BTEC programlarının öğrenmeöğretme süreçleri, öğretim materyalleri ve ünite görevlerinin hazırlanmasında okullarımızda görev yapan program geliştirme uzmanları, ölçme değerlendirme uzmanları ve alan öğretmenleri işbirliği içerisinde çalışmakta ve uygulamalar öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. BTEC programları çoğunlukla İngilizce dilinde uygulanmaktadır.
* TED Edirne Koleji’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılında BTEC 1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Programı uygulanacaktır.
BTEC 1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Programı
BTEC 1. Seviye “Sosyal Medya” programı öğrencilere, sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Bu programla öğrenciler, eğitimleri ve mesleki gelişimleri için temel ve özel sosyal medya araçlarını etkili kullanmayı, sosyal medya kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilecek risklerin farkında olarak sosyal medyanın olumsuz etkileriyle baş edebilmeyi ve sosyal medyada yer alan bilgilerin doğruluğunu eleştirel bakış açısıyla değerlendirmeyi öğrenirler. Kendi sosyal medya içeriklerini geliştirme fırsatı bulan öğrenciler, bilişim teknolojilerine özgü becerilerin yanı sıra İngilizce dil becerilerini ve mesleki eğitimlerini destekleyici diğer becerileri (eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) de geliştirme fırsatı bulurlar. Program sonunda öğrenciler, “Sosyal Medya” alanında uluslararası düzeyde kabul gören belge(award) sahibi olabilmektedir. Bu program ortaokul 7.sınıftan itibaren uygulanabilir. Aşağıdaki özelliklere sahiptir: a) Haftada 2 ders saati uygulanarak bir yılda tamamlanır. b) Toplam kredi sayısı 6’dır. c) “Sosyal Medya İlkeleri” ve “Sosyal Medya ve Kişisel Kullanım” adlı iki ünitesi bulunmaktadır.
BTEC 1. Seviye Sahne Sanatları Programı
Program, öğrencilere sahne sanatları alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Sahne Sanatları, öğrencilerin sadece yaratıcılık ile ilgili tutkularını geliştirmelerini değil aynı zamanda iletişim, liderlik, öz yönetim gibi becerilerini geliştirmelerini sağlamakta, onları sosyal ve akademik yaşamlarında başarılı kılmaktadır. Kendini sanat yolu ile ifade etmeyi tercih eden öğrencilerimizin severek gerçekleştirdikleri, zaman ayırdıkları uğraşılarını uluslararası geçerliliği olan belgelerle taçlandırmalarını istedik ve «BTEC Sahne Sanatları» programının uygulanmasına karar verdik. Sahne Sanatları dersi, öğrencilerin; • Kendi kendilerine yetebilmelerini ve sorumluluk alabilmelerini, • İletişim becerilerini güçlendirmelerini, • Gelecekteki kariyerleri «Sahne Sanatları» olmasa da sahne sanatları kültürünü yaşamlarının bir parçası edinmelerini, • Bilinçli sanatseverler olarak yetişmelerini sağlamaktadır. • Öğrenciler ilgi alanlarına giren ve severek gerçekleştirdikleri bir alanda uluslararası yeterliliğe sahip olabilmektedir. BTEC 1. Seviye Sahne Sanatları Programı aşağıdaki özelliklere sahiptir: a) Haftada iki ders saati uygulanarak bir yılda tamamlanır. b) Toplam kredi sayısı maksimum 8’dir. c) Program, 16 seçmeli üniteden oluşmaktadır. Okulların fiziki şartları ve kaynakları göz önünde bulundurularak, minimumda 8 krediyi tamamlayacak şekilde ünite seçimleri yapılır.
BTEC 1. Seviye Uygulamalı Fen Bilimleri Programı
BTEC 1. Seviye “Uygulamalı Fen Bilimleri” programı öğrencilere, fen bilimleri alanında edindikleri bilgi ve becerileri gerçek yaşam durumlarına uygulama fırsatı sunar ve onların bu alandaki mesleklerle ilgili farkındalık kazanmalarını amaçlar. Bu programla öğrenciler, bilimsel gözlem yapmayı keşfeder, gerekli bilgi ve becerileri kullanarak keşifler yapar. Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında çalışmalar yürütür, gerçek yaşamla bağ kurarak edindikleri bilgi ve becerileri kullanırlar. Öğrenciler bu alandaki meslekleri tanıyarak nasıl çalışılabileceğine ilişkin farkındalık kazanır. Program sonunda öğrenciler, “Uygulamalı Fen Bilimleri” alanında uluslararası düzeyde kabul gören belge sahibi olurlar. Bu program 7.sınıftan itibaren uygulanabilir. Program aşağıdaki özelliklere sahiptir: a) Haftada 2 ders saati uygulanarak bir yılda tamamlanır. b) Kredi sayısı minimum 6’dır. c) Program içerisinde toplam 11 ünite yer almaktadır. Okulların fiziki şartları ve kaynakları göz önünde bulundurularak, minimumda 6 krediyi tamamlayacak şekilde ünite seçimleri yapılır.
BTEC 2. Seviye Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri” programları öğrencilere bilişim teknolojileri alanında mesleki eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Programlarda zorunlu ve seçmeli üniteleri kapsayan toplam 36 ünite bulunmaktadır. Seçmeli ünite/üniteler öğrenci hazırbulunuşluğu, ihtiyaçları, okulun sahip olduğu fiziksel ve teknolojik olanaklar, öğretmen nitelikleri vb. dikkate alınarak belirlenir. Seçmeli üniteler yukarıda ifade edilen gerekçeler göz önünde bulundurularak yıllara göre farklılık gösterebilir. Bu programlarla öğrenciler, bilişim teknolojilerinin farklı bireyler, topluluklar ve toplum üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak, farklı kitlelerle güvenli ve etkili iletişim kurmayı, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla bilişim teknolojileri araçlarını doğru bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Öğrenciler program sayesinde çeşitli iletişim, üretim ve programlama yazılımlarını kullanma fırsatı elde ederler. Bu sayede hem çağın gelişen teknolojisine ayak uydurabilmek hem de iş hayatında başarılı olabilmek için gerekli becerileri geliştirir ve teknik donanıma sahip olurlar. Program sonunda öğrenciler “Bilişim Teknolojileri” alanında uluslararası düzeyde kabul gören sertifika sahibi olurlar. Programlar 8. sınıftan itibaren uygulanabilir. BTEC 2. Seviye Bilişim Teknolojileri Programı aşağıdaki özelliklere sahiptir: a) Haftada iki ders saati uygulanarak bir yılda tamamlanır. b) Toplam kredi sayısı 15’tir. c) “Bilişim Teknolojileri Endüstrisinde İletişim” adlı bir zorunlu ünitesi bulunmaktadır. BTEC 2. Seviye Genişletilmiş Bilişim Teknolojileri Programı aşağıdaki özelliklere sahiptir: a) Haftada iki ders saati uygulanarak bir yılda tamamlanır. b) Toplam kredi sayısı 30’dur. c) “Bilişim Teknolojileri Endüstrisinde İletişim” ve “Bilişim Teknolojileri Endüstrisinde Çalışmak” adlı iki zorunlu ünitesi bulunmaktadır
BTEC programları TED Okulları’nda Pearson ile imzalanan protokol çerçevesinde uygulanmaktadır.
Pearson BTEC web sayfasına ulaşmak için tıklayın.
İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları (BTEC) hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru için: +90 284 226 00 04 / [email protected]
Atatürk

Ansolon