Eğitim programımız; esneklik ilkesini benimseyen ve yeniliklere açık bir program olup, öğrencilerin bireyselliklerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, duygusal ve zihinsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamayı ayrıca okul öncesi dönem öğrencilerini ilkokula hazırlamayı hedefler. Okul öncesinde dünya genelinde geçerliliği olan birçok eğitim modelinden esinlenerek, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile bütünleştirilmiş, TED Bilim Kurulu’nun denetiminde hazırlanan özgün model uygulanmaktadır.
İzlediğimiz eğitim programları oluşturulurken geçici yeniliklerle değil, alandaki bilimsel gelişmeleri izleyip kültürel özelliklerimizle harmanlayarak, öğrencilerimizin gelişim süreçleri ve bireysel özelliklerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir.
Bireysel özellikler öğrencilerin kendilerine özgü büyüme ve gelişme eğrilerini, öğrenme stillerini, kişilik özelliklerini, aile tutumlarını ve çevresel yaklaşımları kapsayan bir bütündür. Okulumuzda öğrencilerin dengeli ve açık fikirli, kararlı-güvenli ve duyarlı, yaratıcı, sorgulayan ve problem çözebilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, teknolojiye hakim, farklı dillerde kendini ifade edebilen, toplumun gelişimine katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu görüşlerden hareketle “Değerler Eğitimi”, “Proje Uygulamaları”, “Aile Katılım Etkinlikleri” gibi programlar planlanmakta ve uygulanmaktadır. Branş etkinliklerimiz İngilizce, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik ve Ritim, Dans ve Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Yaratıcı Drama, Jimnastik, Yüzme ve Satranç ’tan oluşmaktadır.
Yabancı dil kazanım etkinlikleri, programımızın önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Yabancı dil eğitimi, öğrencilerin İngilizceyi diğer etkinliklerde de kullanmalarını ve işitsel olarak dile maruz kalıp içselleştirmelerini sağlamaktadır. Yıl sonunda öğrencilerin eğitim dönemi boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan, velilerine Türkçe ve İngilizce olarak sundukları portfolyo değerlendirmesi, ara dönemlerde sınıf öğretmeni tarafından hazırlanan gelişim raporları, birinci ve ikinci dönem sonlarında branş öğretmenlerinin hazırladıkları gelişim formları ile öğrencilerimiz düzenli olarak izlenmekte ve gelişim süreçleri velilerimizle paylaşılmaktadır.

Eğitim programımız uygulanırken;
Yaratıcı Drama
Dans ve Halk Oyunları
Müzik ve Ritim
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar
Bilişim Teknolojileri
Jimnastik
Yüzme
Mutfak Etkinliği
Düşünme Becerileri
Eğlenceli Bilim
Geziler ve Sosyal Etkinlikler
Kütüphane Etkinliği
İngilizce Programı ile desteklenmektedir.